TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETINIŇ ÝUNESKO-NYŇ BAŞ KONFERENSIÝASYNYŇ 40-NJY MEJLISINE GATNAŞMAGY

2019-njy ýylyň 12-nji noýabrynda Pariž şäherinde BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň Baş Konferensiýasynyň 40-njy mejlisiniň resmi açylyş dabarasy geçirildi. Oňa Bilim ministriniň orunbasary A.Atabaýewanyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti gatnaşdy.      

Baş Konferensiýa BMG-niň Baş Sekretary Antoniu Guterrişiň hem-de ÝUNESKO-nyň Baş direktory Odri Azuleniň çykyşlaryndan başlandy.

Baş Konferensiýanyň birinji iş gününde 16 sany döwlet we hökümet baştutanynyň gatnaşmagynda ekologiýa we multilateralizme bagyşlanan meseleler boýunça baş ara alyp maslahatlaşmalar gurnaldy. Şeýle-de Baş Konferensiýanyň çäklerinde bilime we medeniýete bagyşlanan ýokary derejeli forumlar geçiriler.

Türkmen wekiliýetiniň saparynyň dowamynda ÝUNESKO-nyň ýokary wezipeli wekilleri, şeýle-de Fransiýanyň birnäçe ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylary bilen duşuşyklar meýilleşdirilendir.

Baş Konferensiýa öz işini 27-nji noýabra çenli dowam eder.