Türkmenistanyň Prezidenti<br>Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:

"Dünýäniň häzirki ösüşiniň esasy ugurlary we olar babatynda biziň ýurdumyzyň tutýan orny Türkmenistanyň giň we doly möçberli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin saýlap alan ýolunyň, onuň häzirki zamanyň - syýasatyň, ykdysadyýetiň, söwdanyň, maglumat, medeni, ylym-bilim, gumanitar we beýleki ugurlardaky möhüm meselelere işjeň gatnaşmagynyň dogrulygyny tassyklaýar."

Soňky habarlar

464 Gün
23 Sagat
19 Minut
15 Sekunt

Tomaşaçylar üçin wiza

Türkmenistana gelmek üçin wiza almak we beýleki syýahatçylyk
hyzmatlaryny hödürleýän syýahatçylyk kärhanalaryň sanawy

Giňişleýin