Hormatly Türkmenistanyň raýatlary! Türkmenistanyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygyndaky Ilçihanasy, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryny, welaýat, etrap we şäher Halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalaryny saýlamak üçin ses bermäge gatnaşmaga çagyrýar. Saýlawlar Ilçihananyň ýanynda döredilen 1-nji saýlaw uçastogynda 2023-nji ýylyň 16-njy martyndan 26-njy martyna çenli, Londonyň wagty bilen sagat 09:00-dan 18:00-a çenli geçirilýär (131, Holland Park Avenue, Kensington, London W11 4UT). Saýlawlara 18 ýaşy dolan her bir Türkmenistanyň raýaty gatnaşyp bilýär. Saýlawlara Türkmenistanyň raýatynyň pasporty ýa-da onuň ýerini tutýan resminama bilen gelmegiňizi haýyş edýäris.

Türkmenistanyň Prezidenti <br> Serdar Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar Berdimuhamedow:

"Türkmenistan hoşniýetli goňşuçylyga, özara hormatlamaga we deňhukuklylyga, dünýäniň ähli ýurtlary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga esaslanan Bitaraplyk syýasatyny dowam eder. Biziň döwletimiziň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan esasy ýörelgeler, anyk aýdylanda bolsa Ýer ýüzünde parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmek, hoşniýetli, dost-doganlyk gatnaşyklaryny giňeltmek, durnukly ösüşi üpjün etmek geljekde hem Garaşsyz Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bolar."

Soňky habarlar